Μιλώντας για το ΑΓΓΟ / Talking about FGM

Language Education for Asylum Seekers and Refugees in Cyprus: Provision and Governance
November 9, 2019
Integration into the Labour Market and Skills Training of Migrants in Cyprus
April 11, 2020

English text follows

Το δίκτυο End FGM έχει παράξει ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Ακρωτηριασμό Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ). Το φυλλάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας σύντομος οδηγός για την ευαισθητοποιημένη χρήση της γλώσσας γύρω από την πρακτική του ΑΓΓΟ και τον τερματισμό του.
Βρείτε το φυλλάδιο εδώ.


The End FGM network has produced a leaflet on Female Genital Mutilation (FGM). The brochure can be used as a brief guide to sensitizing language use around the FGM practice and its termination.
Find the leaflet here