Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός των Γυναικών Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια

Αναπαράσταση των Γυναικών Υποψηφίων στις Εφημερίδες στα Πλαίσια της Προεκλογικής Περιόδου – Ευρωεκλογές 2009
July 5, 2009
REACT to Domestic Violence – leaflets & reports
January 29, 2011

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα ενός ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) με στόχο την εξέταση της σχέσης μεταξύ της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010) και χρηματοδοτήθηκε από τον Εθνικό Εκτελεστικό Φορέα
(Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)

Βρείτε την έκθεση εδώ.

This report sets out the findings of a research project carried out by the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) aimed at examining the link between domestic violence against women and poverty and social exclusion.  The project was carried out within the framework the European Year to Combat Poverty and Social Exclusion (2010) and funded by the National Executive Agency (European Social Fund Unit)

Report available only in Greek
Access the report by clicking here