Σεμινάρια για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο / Training on workplace gender equality

New round of training on preventing and handling workplace sexual harassment (EN/EL)
September 10, 2019
EIGE publications on risk assessment & management are now available
November 19, 2019

[EN follows]

Το MIGS παρέχει σεμινάρια σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να βελτιώσουν την ισότητα των φύλων στον εργασιακό τους χώρο.

Τα εργαστήρια προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης/οργανισμού και μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

• Υγιές εργασιακό περιβάλλον, απαλλαγμένο από την παρενόχληση

• Αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών

• Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

• Πολιτικές στήριξης της οικογένειας

• Συμφιλίωση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

• Ευαίσθητη ως προς το φύλο χρήση της γλώσσας

Τα σεμινάρια συμβάλουν στην εναρμόνιση με τον Κώδικα Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση και τη σχετική νομοθεσία, η οποία υποχρεώνει τους εργοδότες να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Οι εργοδότες/-τριες και οι εργαζόμενοι/-ες που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια θα αποκτήσουν:

• Εκτενή γνώση σχετικά με τη σημαντικότητα της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο.

• Εξοικείωση με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει βασικά θέματα για την ισότητα των φύλων.

• Ιδέες για πρακτικά μέτρα προώθησης της ισότητας των φύλων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

• Την απαραίτητη γνώση για την προσθήκη πολιτικών ή την εναρμόνιση υφιστάμενων πολιτικών με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Τα σεμινάρια είναι κατάλληλα για διοικητικά στελέχη, υπεύθυνους/-ες ανθρώπινου δυναμικού και εργαζόμενους/-ες. Μπορούν να προσφερθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των σεμιναρίων στις δικές σας εγκαταστάσεις. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των σεμιναρίων και του ενδεικτικού υλικού, επικοινωνήστε με τη Σουσάνα Παύλου στο info@medinstgenderstudies.org.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIGS is now offering in-house workshops for businesses and organisations who are looking to improve gender equality in their workplace.

Workshops can be tailored to your organisational needs, and can cover any of the following topics:

• Harassment-free work culture

• The gender pay gap

• Organisational gender balance

• Family leave policy

• Work-life balance

• Gender-sensitive language

The training workshops comply with up-to-date legislation, including the new Code of Conduct on Sexual Harassment in the Workplace, which requires employers to take practical measures in preventing and effectively dealing with sexual harassment in the workplace.

Benefits of the workshop for employers and employees:

• In-depth learning on the importance of a gender equal workplace.

• Familiarity with the legislative framework that governs key gender equality issues.

• Hands-on guidance on how to implement gender equal practices.

• Integration & harmonisation of national legislation with existing organisational practices.

The seminars are suitable for managers, supervisors, team leaders, HR professionals, and other employees. Workshops can be conducted in either Greek or English.

We conduct training on an ad hoc basis, at your own premises. To register your interest and get more info, including the cost of workshops and indicative material, please contact Susana Pavlou at info@medinstgenderstudies.org.