Ματιά στον κόσμο των ΜΚΟ στην Κύπρο / A glimpse into the world of NGOs in Cyprus

OPEP DV : Project leaflet and literature review
February 8, 2023
Engaged in Equality – Teachers Toolkit
August 31, 2023

Ποια είναι η συνεισφορά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην Κύπρο);

Ας γνωρίσουμε κάποιες από αυτές!

Ευχαριστούμε όλες τις οργανώσεις που συμμετείχαν.

Η παραγωγή του βίντεο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «For Stronger CSOs: Advocacy and capacity building for the empowerment of CSOs», το οποίο λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021.

#ACFCyprus #ActiveCitizensFund #EEANorwayGrants #NGOs #Cyprus #CivilSociety

Active Citizens Fund Cyprus EEA and Norway Grants Cyprus

Norwegian Embassy in Athens

What is the contribution of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Cyprus? Let’s meet some of them!

Thank you tο all the organisations that took part in the video.

The video is produced as part of the project “For Stronger CSOs: Advocacy and capacity building for the empowerment of CSOs”. The project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021.

#ActiveCitizensFund #ACFCyprus #EEANorwayGrants #CivilSociety #Cyprus #NGOs #Cyprus #ForStrongerCSOs

Active Citizens Fund Cyprus EEA and Norway Grants Cyprus 

Norwegian Embassy in Athens 

For more info visit: https://civilsocietyadvocates.org/publications
Link for the video: https://fb.watch/ma2sY-oK3W/